Leda effektiva HR projekt

Bli bättre på att leda HR-projekt som skapar mätbara resultat

Leda effektiva HR projekt

Alla projekt kräver en projektledare som kan förankra, driva och leverera mätbara resultat. Genom att förbättra kunskaper och färdigheter inom projektledning kan HR tydligt skapa och kommunicera resultat som gynnar hela verksamheten.

Tre av fyra HR-funktioner mäter inte avkastning vid projekt och investeringar som görs i verksamheten.  Många inom HR upplever en bristande förståelse för projektledning och dess olika beståndsdelar.

I kursen Leda effektiva HR projekt kommer du att få en förståelse för hur du i praktiken driver ett effektivt projekt i din verksamhet.  Genom att förstå grunderna i varför en investering görs, hur den bör genomföras och vilka effekter ni vill skapa kan du som HR-medarbetare skapa ett större förtroende för hela HR-funktionen i din organisation.

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till dig som behöver utveckla din förmåga att planera, implementera och följa upp projekt inom HR. Du kan också vara ansvarig för HR-funktionen och behöver förstå mer om hur HR kan arbeta mer tydligt med projekt och projektledning

Kursbeskrivning

Under den första dagen av Leda effektiva HR projekt fokuserar vi på grunderna i projektledning, hur vi bör väga projekt mot varandra, vilka tekniska hjälpmedel som finns samt vad man bör tänka på då man initierar sitt projekt.

Grunderna i projektledning

 • Vad är ett projekt och vad gör en projektledare?
 • Vilka projekt är vanliga inom HR?
 • Hur arbetar andra HR-funktioner med projekt?
 • Projektlivscykeln
 • Olika roller i ett projekt
 • Olika projektmodeller som passar HR-projekt
 • Vad är skillnaden mellan ett traditionellt förhållningssätt och ett AGILT förhållningssätt?
 • Hur kan du på ett enkelt sätt anpassa ditt projekt så att det blir mer AGILT?

HR och systemstöd

 • Varför är en grundläggande förståelse för IT relevant för HR i alla projekt?
 • Vilken typ av systemstöd finns det idag för HR?
 • Vilka risker och fördelar finns med olika typer av lösningar?
 • Hur kommunicerar man med IT-avdelningen?

HR-projekt och ekonomi

 • Så budgeterar du för ditt projekt
 • Hur bör HR-funktionen prioritera sina projekt?
 • Så identifierar du de viktigaste nyckeltalen för verksamheten
 • De 10 vanligaste nyckeltalen i projekt och hur dessa bör användas

Projektinitiering

 • Hur bygger man ett bra business case för HR-projekt?
 • Vad är viktigt att tänka på vid initieringsfasen?
 • Hur presenterar man sin förstudie på ett övertygande sätt för HR, chefer  och övrig ledning?
 • Praktikfall – Vad är HR-investeringen värd?

Under dag 2 fortsätter vi och går igenom hur man kan planera ett projekt, vad som är viktigt att tänka på under genomförandet samt hur man avslutar projekten som underlättar maximal nytta för verksamheten. Dessutom går vi igenom hur man kan och bör kommunicera till olika intressenter och nyckelpersoner under hela projektcykeln.

Projektplanering

 • Vad du bör tänka på vid planeringen av ett HR-projekt?
 • Undvik klassiska fallgropar i planering av projekt
 • Avgränsa projekt på ett enkelt och effektivt sätt
 • Vilken hjälp har vi av en WBS (Work Breakdown Structure)?
 • Så identifiera vi HR-relaterade risker i projekt
 • Hur identifierar och prioriterar vi verksamhets-relaterade risker i projekt?
 • Så hanterar och kommunicerar vi risker inom och utanför projektgruppen!

Projektutförande

 • Att tydliggöra förväntningar och förhållningssätt i din projektgrupp
 • Skapa en struktur för kontinuerlig uppföljning av hur projektet ligger till
 • Så hittar du rätt balans mellan HR- och verksamhetsfokus i projektet
 • Därför är kontinuerlig uppföljning av delmål avgörande för ett framgångsrikt projekt.

Projektavslut

 • Så vet du när projektet är i mål
 • Avslut och överlämning – vad bör du tänka på?
 • Effekthemtagning – vad är det, hur ska det kommuniceras och till vem
 • Enkla metoder att samla in erfarenheter från projektet för ständig utveckling

Kommunikation

 • Identifiera hur ditt projekt påverkar chefers verksamheter?
 • Vinn chefers och medarbetares förtroende genom rätt mängd kommunikation
 • Så kommunicerar du om projektet innebär stor förändring i verksamheten
 • Att utveckla en bra kommunikationsplan
 • Personliga kommunikationsstilar
 • Kommunikation vid rapportering till projekt- och styrgrupp

 


 

Anmälan Leda effektiva HR projekt

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.