Kommunikation är helt enkelt konsten att överföra information från ett ställe till ett annat.

Trots en enkel definition är området mycket mer komplext när vi tänker på hur vi kommunicerar med andra. Varför är det så svårt? Ett av skälen kan vara att det finns många olika sätt att kommunicera på och de kan förekomma mer än en gång i en process av kommunikation.

  • Prata eller med ett finare ord verbal kommunikation: ansikte mot ansikte, telefon (även om många inte använder telefonen längre för att prata i) samt annan media.
  • Tyst kommunikation eller icke verbal kommunikation: kroppsspråk (som är vårt kraftfullaste verktyg för kommunikation), gester, tidningar, internet)
  • Skriven kommunikation: brev (skriver någon brev längre???), e-post, böcker, tidningar, internet eller annan media.
  • Visualisering: grafisk presentation, logos, bilder, emojer eller andra sätt för att levandegöra kommunikation.

En effektiv kommunikatör förstår sin publik, väljer lämplig kommunikationskanal, vässar sitt budskap till vald kanal och ”kodar” meddelandet för att minska missförstånd hos mottagaren.

Processen för kommunikation mellan människor kan inte betraktas som ett fenomen som helt enkelt ”händer”. Den bör ses som en process som innefattar deltagare som ”förhandlar” sina roller i processen, medvetet eller omedvetet.

Avsändare och mottagare är naturligtvis avgörande för kommunikation. I ansikte mot ansikte kommunikation är rollen sändare och mottagare inte tydliga eftersom båda parter kommunicerar med varandra. I ”ansikte mot ansikte” förstärks kommunikationen på ett mycket raffinerat sätt genom ögonkontakt (eller brist på) och allmänt kroppsspråk.

Det finns många andra knappt märkbara sätt som vi kommunicerar (kanske oavsiktligt) med andra, till exempel kan tonen i vår röst kan ge ledtrådar till vårt humör eller känslomässiga tillstånd, medan rörelser med händer eller gester kan lägga budskap till vår kommunikation när vi kommunicerar.

I skriftlig kommunikation är sändare och mottagare mer tydliga. Förr i tiden (innan sociala medier) fanns det en exklusiv skara författare och förläggare som var ensamma på att kommunicera det skrivna ordet. Idag kan alla skriva och publicera våra idéer på nätet, vilket har lett till en explosion av informations- och kommunikationsmöjligheter.

Avsändaren måste koda meddelandet (den information som förmedlas) till en form som är lämplig för kommunikationskanalen, och mottagaren avkodar sedan meddelandet för att förstå dess innebörd och betydelse.

Observera att missförstånd kan uppstå när som helst under kommunikationsprocessen.

Effektiv kommunikation innebär att minimera potentiella missförstånd och övervinna hinder för kommunikation i varje steg i kommunikationsprocessen.

Länk till våra kommunikationskonsulttjänster