Varför kommunicerar inte HR sin HR-strategi?

I vår undersökning Svenska HR-trender ställer vi frågan hur ofta HR tar fram eller uppdaterar HR-strategin så svarar ca 65% att man gör det en gång om året men av dessa är det endast 1 av 4  som har en kommunikationsplan för sin strategi.

Jag tycker det är ett oerhört slöseri med HR:s resurser att inte berätta om innehållet i sin HR-strategi och på vilket sätt den bidrar till den övergripande affärsplanen och hur den kommer att påverka chefernas arbete.   Även om vissa delar av strategin inte berör andra än HR måste HR kommunicera de viktigaste delarna  som direkt bidrar till verksamhetens mål och resultat. Dessutom vet vi att chefer inte alltid förstår nyttan med HR vilket i de flesta fall beror på att man kommunicerar HR på ett sätt som bara HR-medarbetare förstår. En kvalificerad gissning  är också att man inom större HR funktioner glömmer bort att kommunicera HR-strategin internt inom HR och på vilket sätt den kommer att påverka den enskilda HR-medarbetaren.

Av de 25% som svarar att man har en kommunikationsplan använder 8 av 10  intranät eller liknande som kommunikationskanal för strategin och 7 av 10 har informationsträffar och möten.  Om jag är positiv tolkar jag resultatet som att de som använder intranätet för kommunikation av strategin även använder andra mer interaktiva kanaler som ledningsgruppsmöten, avdelningsmöten eller andra forum där chefer deltar. Men jag vet också att alltför många bara publicerar information på intranätet och sen tänker – nu har jag kommunicerat!

Risken med dålig  kommunikation av HR-strategin är att den inte  förankras  i organisationen och den blir bara en pappersprodukt som ligger kvar datorn och inte används.

Mitt tips är att lägga mer tid på att kommunicera HR-strategin  och mindre på utveckling.

Mer om svenska HR-trender

Kommunikation för HR