Delta i Consultatums nya arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning

Stress är den totalt sett vanligaste orsaken till sjukskrivning på våra arbetsplatser. Vi vill ta reda på hur det ser ut i din bransch och inom vilka områden på arbetsplatserna i Sverige de största bristerna som bidrar till den ökande stressen finns.

Vår arbetsmiljöundersökning besvarar din syn på chefens stöd samt förmåga att leda, fördela, kommunicera och prioritera arbetet. Faktorer som anses avgörande för arbetsmiljön.  Arbetsmiljöundersökningen vänder sig till dig som vill bidra med svar på hur du upplever din sociala och organisatoriska arbetsmiljö på din arbetsplats.

Länk till undersökningen

Bakgrund
Den 31 mars 2016 införde arbetsmiljöverket nya föreskrifter för det vi kallar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva, samt reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. AFS2015:4.

Frågorna är baserade på innehållet i den nya föreskriften från arbetsmiljöverket.

Läs mer här om vad våra konsulter erbjuder inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön