Vad gör Ledningsgrupper egentligen

Dom leder som gruppverksamheten kan man tänka.

Men vad är uppdraget, vem rapporterar de till och hur genomför ledningsgrupper sin verksamhet då?

Ja, det här är återkommande frågor som många ledningsgrupper inte ställer sig.

Men fler borde göra det. Vi kan alla luras in i att ta för givet att vi vet vad gruppens uppgift är.

De senaste åren har vi hört resonemang om ledningsgruppers betydelse för verksamhetsutveckling, effektivitet, tonläge, kultur och kompetens i alla led i organisationen. Tidigare var många upptagna av att det var ledarskapet som hade det största ansvaret.

I de flesta sammanhang uppmärksammas vår samtids stora krav på förändringskompetens, anpassning och entreprenörskunnande. Samma krav kan överföras till ledningsgruppen oavsett om vi talar om offentlig sektor eller näringsliv. Ledningsgruppen är en grupp som ska leda en verksamhet som ständigt måste anpassa sig till yttre och inre förändringar – inte minst i strategiska frågor. Men hur gör man sånt? Var och en är vi som individer ganska smarta varelser som snabbt kan fatta beslut om lösningar, agerande eller affärsutveckling. Som grupp blir vi kanske inte direkt korkade, men det är av naturliga skäl mer trögt att som grupp komma fram till en gemensam väg, ett slags arbetssätt etc. Och det är förmågan att fatta gemensamma beslut som är det som utmärker en hållbar i en ledningsgrupp.

Vem leder ledningsgruppens förändring?

För snart sex år sedan tog tre forskar – och konsultkollegor tag i arbetet att skapa ett svenskt verktyg för ledningsgruppsutveckling. Ett roligt och utmanade arbete. Det verktyget, MTAM (management team assessment model) tillsammans med modeller och koncept från Consultatums breda erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper kommer att ligga till grund för ett endagsseminarium i mars 2017.

Släng dig på telefonen och fråga oss om seminariet

Monica Bjerlöv mobil 070 676 87 27 eller Dick Torberger 070 358 9367