En positiv organisationskultur leder till ökad produktivitet!

Tyvärr tror en del organisationer att organisationskulturer utvecklas dit vill vill genom att bara rita om organisationsschemat. Visst kulturen ändras automatiskt men om vi inte lägger ned tid och resurser på att arbeta med kulturen kommer den att utvecklas i en riktning som inte bidrar till ökad produktivitet, ökad arbetsglädje och framgång.

Organisationskultur är en viktig del av varje företag eller organisation. Det handlar om de värderingar, normer och beteenden som är typiska för en organisation och som påverkar hur människor interagerar med varandra och arbetar tillsammans.

En positiv organisationskultur kan leda till ökad produktivitet, minskad personalomsättning och ökad trivsel på arbetsplatsen. En negativ organisationskultur kan däremot leda till motsatsen, vilket kan ha en negativ inverkan på företagets framgång.

För att skapa en positiv organisationskultur är det viktigt att ha en tydlig vision och mission som alla anställda kan relatera till. Det är också viktigt att ha en öppen och transparent kommunikation och att uppmuntra till samarbete och delaktighet.

En annan viktig faktor är att ha en ledning som agerar som förebilder och som aktivt stödjer och uppmuntrar en positiv kultur. Det är också viktigt att ha en kultur av feedback och lärande, där anställda känner sig trygga att ge och ta emot feedback för att kunna utvecklas och förbättra sin prestation

https://www.consultatum.se/ledarskap/