Certifierad HR-Ekonom

Ett unikt sexdagarsprogram som bygger på 4 utbildningsdagar i klassrum och 4 halvdagar på distans via Microsoft teams.

Certifierad HR-Ekonom

Att mäta HR-funktionens arbete är avgörande för att kunna skapa förtroende inom hela verksamheten.  Det handlar inte om att göra beteendevetare till ekonomer – det handlar om att kunna förklara i ekonomiska termer effekterna av (vad kan oftast upplevas som) mjuka insatser.

HR är inte ett mjukt område – det är generellt hyfsat lätt att bevisa effekterna av HR-aktiviteter, men du måste arbeta strukturerat, använda rimliga antagande (som inte känns alltför långsökta) och mäta flera olika saker för att andra ska tro på dina slutsatser.

Detta unika sexdagarsprogram lär dig att

 1. mäta HR-arbetets effektivitet och påverkan
 2. beräkna ROI från olika HR-program som utbildningar, kultur och värderingsarbete
 3. beräkna resursbehov och kostnader för olika HR-projekt och aktiviteter
 4. budgetera för HR-arbete
 5. bygga rapporter för HR-funktionens arbete
 6. finansiellt koppla HR-insatser till verksamhetens behov
 7. bygga business case
 8. skapa delaktighet från verksamheten kring prioritering av HR-arbete
 9. på ett tilltalande sätt öka förståelse för att HR-resurser inte alltid kan göra allt
 10. skapa riskanalyser kring konsekvenser av att prioritera bort olika HR insatser

Det ingår praktikfall som du ska arbeta med, ett kunskapsprov som består av ett antal flervalsfrågor, som du ska klara, samt ett business case som du ska utveckla och presentera för att bli certifierad HR-Ekonom.

Utbildningen innehåller en gedigen dokumentation med många mallar och verktyg som gör det lättare för dig att arbeta med dessa frågor.

Del 1 – Inledning och uppstart (viaTeams)

I den första delen inleder vi programmet och berättar om upplägg och innehåll. Vi går igenom följande för att du ska få ut så mycket som möjligt av programmet:

 • Genomgång av innehåll och upplägg
 • Grundregler för utbildningen samt genomgång av dina förväntningar på programmet
 • Presentation av dig och övriga kursdeltagare
 • Vilka utmaningar och problem vill du bemöta i utbildningen
 • Din HR-funktion och dess roll i verksamheten
 • Fakta baserad HR – Att bygga förtroende för din roll och för HR-funktionens arbete
 • Vad innebär Certifieringen
 • Kursmaterial och litteratur

Del 2 – Att mäta HR (Klassrum)

Faktabaserat arbetet är allt och det som mäts blir gjort. I del 2 lär du dig att använda nyckeltal för att utveckla och prioritera HR-arbetet samt beräkna HR-funktionens påverkan på verksamhetens resultat.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Grunderna i vad som är relevant att mäta
 • Vad nyckeltal är och vilka nyckeltal som är de mest användbara
 • Räkna på resursbehovet för ert HR-arbete för att organisationen ska kunna fatta välgrundade beslut
 • En djupdykning i ROI (Return On Investment) – hur hjälper dessa beräkningar dig att fatta bättre beslut
 • Att ta fram underlag för ledningsgruppers eller chefers beslut kring prioriteringar
 • Hur du kan bli mer kundorienterad genom att fråga chefer vad de tycker – det lönar sig
 • Tydliggöra kopplingen mellan HR-funktionens arbete och organisationens resultat
 • Hur du kopplar inkomster och kostnadsbesparingar till HR-projekt för att kunna beräkna ROI
 • Hur du kan mäta effekten av HR-aktiviteter så som utbildningar och värderingsarbete

Under del 2 varvas teori med 8 gedigna praktikfall. Vill du veta mer om praktikfallen klicka på länken här – Certifierad HR ekonom beskrivning prakitkfall och certifiering

Del 3 – Problemlösning och genomgång av kunskapsprov (via Teams)

Inför del 3 har du fått en hemuppgift där du ska lösa ett praktikfall som utgår från innehållet i del 2 – Att mäta HR.  Praktikfallet handlar om att göra olika prioriteringar av HR-funktionens arbete. Det är alltid lättare att få input från chefer kring vad som är viktigaste om du har ett faktabaserat underlag med alternativ. Vi går igenom och diskuterar hemuppgiften.

Du har också fått ett kunskapsprov som bygger på 12 stycken flervalsfrågor.  Syftet är att ge dig en bild över hur mycket du lärt dig så här långt utifrån innehållet i programmet och säkerställa din förståelse för hur och varför man räknar på olika sätt. Alla praktikfall har gedigna facit som vi tillsammans går igenom.

Del 4 –  Att mäta HR-projekt (Klassrum)

I del 4 får du lära dig allt du behöver veta för att kunna beräkna kostnader och avkastning för ett HR-projekt och analyserar olika tillvägagångssätt och hur de påverkar HR-projektets behov av resurser samt kostnader.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Att från början förstå vad som ska levereras för att lyckas med projektet
 • Att beskriva ett projekt och alla dess komponenter för att kunna börja räkna på vad projektet innebär för din organisation
 • Räkna på resursbehov baserad på olika tillvägagångssätt för HR-funktionen. Vilka resurser och kompetenser behövs från HR-funktionen? Linjeorganisationen? Vad innebär detta för budgeten?
 • Beräkna samtliga kostnader för projektet på ett pragmatiskt sätt. Är det lönt att bedriva?
 • Hur gör du antaganden kring tidsåtgången i ett projekt som är smarta?
 • Att fastställa en budget som är rimlig, hanterbar och bygger på rimliga antaganden
 • Skapa ett tillförlitligt underlag för att kunna bygga business case
 • Att presentera budget och resursbehov och för att få ”buy-in” från organisationen
 • Att utveckla och standardisera ditt arbete för att lättare kunna räkna i framtiden

Under del 4 varvas teori med 6 praktikfall. Vill du veta mer om praktikfallen klicka på länken här – Certifierad HR ekonom beskrivning prakitkfall och certifiering.

Del 5 – Problemlösning och genomgång av kunskapsprov (via Teams)

Inför del 5 har du fått ett hemarbete där du ska lösa en uppgift som utgår från innehållet i del 4 – Att mäta HR-projekt. Uppgiften består i att beskriva ett verkligt projekt som du ska / har genomfört. Du ska beskriva projektets omfattning samt bedöma resursbehov.  Vi går igenom hemuppgifter och kunskapsprovet.

Du har också fått svara på ditt kunskapsprov för du ska få en bild över hur mycket du lärt dig så här långt utifrån innehållet i programmet.

Del 6 – Certifiering HR-Ekonom (Teams)

I den sista delen är det dags för Certifiering. Certifieringen består i att du ska presentera ett Business case som du har skickat till en annan deltagare som ska opponera på ditt arbete. Business caset ska beskriva ett projekt eller en investering som du vill genomföra och som du vill presentera för en chef eller i en ledningsgrupp. Du ska använda dig av kunskaperna som du lärt dig i programmet och minst 5 exempel/referenser från programinnehållet ska användas och förklaras.

Opponenten ska fokusera på innehållet i ditt business case, hur kunskaperna från kursen har applicerats och därmed belysa hur problemen löstes. Tyngdpunkten under opponeringen ska ligga på kritisk granskning av rapporten och kritik ska framföras på ett konstruktivt sätt som ska gagna lärande för såväl respondenten som åhörarna.

Ja! Anmäl mig nu till programmet Certifierad HR-Ekonom