Modernt Medarbetarskap & Självledarskap

Att utbilda chefer i ledarskap är viktigt; men bara en del av ekvationen för att skapa en organisation med tydliga mål, krav och struktur. Att utbilda medarbetare i medarbetarskap är den andra delen som förmodligen ger större utdelning eftersom det finns flera medarbetare än chefer.

Modernt medarbetarskap och självledarskap

Två intensiva utbildningsdagar som hjälper dig att utveckla ett modernt medarbetarskap där du kan ta mer initiativ och ansvar för ditt arbete, din trivsel och din egen utveckling.

Att både medarbetare och chefer tydligt begriper vilka krav och ansvar de har gentemot varandra är viktigt. Om enbart chefer utbildas inom dessa områden finns det risk att ledarskapet blir polisiärt och kontrollerande – något som leder till mindre kontroll, sämre resultat och arbetsmiljöer som präglas av stress.

Denna unika utbildning syftar till att hjälpa medarbetare att utveckla en lämplig nivå av självledarskap samt de färdigheter som behövs för en positiv och proaktiv relation med sin chef och andra medarbetare där de kan ställa rimliga krav, uttrycka vad de gillar och ogillar på ett sakligt och professionellt sätt.

Alla kan inte lida av arbetsrelaterad stress eller blir kränkta hela tiden.  Det har gått inflation i ord men inte i sakligheten kring lösningar som gör att medarbetare kan prestera optimalt och må bra på jobbet.  Alla bär ett ansvar i detta men mycket av ansvaret för en lösning placeras på chefen.  Det är orimligt att medarbetare inte utbildas och förstärks på ett sätt som gör att även de kan vara delaktigt i att lösa arbetsrelaterade utmaningar.  Att även medarbetaren är sedd och hörd av chefer.

Det är viktigt att skapa en organisationskultur där samtal mellan chefer och medarbetare genererar lösningar – men det   ovanligt att hitta sådana kulturer.  För att skapa trygga samtal som löser riktiga problem måste:

 • Medarbetare förstå vad de kan kräva av sin chef
 • Chefer förstå att medarbetare begriper sina förpliktelser och ansvar
 • Att lösningar baseras på fakta, saklighet och mindre på känslor och antydningar om vad en arbetsgivare ska ansvara för

Alla vill väl men kunskap är makt! Kunskapen måste ned i organisationen till samtliga medarbetare för att skapa utveckling som är faktabaserad och saklig och som leder till en hållbar utveckling som främjar allas hälsa och välmående samt organisationens resultat. Som chef vill man veta att medarbetare kommer att ställa krav men att dessa krav baseras på de förpliktelser som arbetsgivaren och arbetstagaren har gentemot varandra.

Vi är varandras arbetsmiljö – det finns mer än en person i varje relation och därför är det viktigt att alla parter begriper och tar sitt ansvar.  Det krävs också att alla inte bara vet vad som gäller men även hur man ska gå tillväga för att uppnå ett bra resultat.

Som deltagare på denna utbildning kommer du att lära dig:

 • Vad som krävs av dig som arbetstagare
 • Vad du kan kräva av arbetsgivaren
 • Hur du kan skapa en proaktiv dialog med andra som minskar stress och ökar prestationer
 • Hur du kan vara delaktig i att utveckla din organisation på ett lämpligt sätt
 • Hur du kan skapa förtroende hos din chef för dina åsikter och idée
 • Vad du har rätt att kräva av arbetsgivaren utan att minska förtroende för dig själv som medarbetare
 • Hur du uppfattas av andra och hur du med hjälp av enkla verktyg kan alltid uppfattas som en medarbetare som vill väl

Utbilda inte bara chefer – utbilda alla – släpp loss kraften i ditt företag för en hälsosam och hållbar utveckling.

Kursinnehåll

Att utveckla ett modernt medarbetarskap

 • Vilka lagar och förordningar bör du känna till som anställd?
 • Vilka krav ställs på dig som medarbetarbetare?
 • Vilka krav har du rätt att ställa på andra runtomkring dig?
 • Att vara ett gott exempel för andra
 • Stress – arbetsrelaterad eller andra orsaker – vad kan du göra för att hålla koll på och minska din stressnivå

Tydlighet är nyckel till framgång – men det är inte bara chefens ansvar

 • Tydlighet är även ditt ansvar – hur du säkerställer att du förstå din roll i organisationen – även om du inte har en rollbeskrivning!
 • Att förstå hur din roll påverkar och berör andra medarbetare
 • Att ta ansvar för den verksamhet som du arbetar inom
 • Att ta tag i det som du kan påverka – var går gränsen?

Att förstå och hantera kollegor och chefen

 • Varför är du som du är?
 • Varför är andra som de är?
 • Hur kan du hantera dig själv, andra och din chef?
 • Vad är lämpligt för dig att kommentera om dig själv och andra och hur använder du detta för en positiv utveckling i dina relationer
 • Chefen är en medarbetare också – hur stödjer du chefen?
 • Hur blir du en effektiv teammedlem

Återkoppling – att ge och ta på ett konstruktivt sätt

 • Att utveckla en trygg relation med andra som gör att dina idéer, förslag och kommentarer tas på ett professionellt sätt
 • Kritik är utvecklande om det ges på rätt sätt – hur du kan bidra till att skapa en positiv miljö för kritik och för att hitta egna och andras misstag
 • Att ta emot kritik och använda det för att utveckla dig själv
 • Att ge konstruktiv kritik till kollegor som förbättra samarbete och prestationer
 • Att kritisera din chef på ett proaktivt sätt som bygger förtroende för din relation med chefen

Värderingar och kultur

 • Skillnaden mellan värderingar och kultur
 • Att analysera din organisations värderingar och kultur och förstår vad det innebär för dig
 • Att identifiera hur du kan utveckla dina beteende för att visa att du lever organisationen värderingar och kultur
 • Att bibehålla beteenden – vad är knepet för att se till att din utveckling alltid är ”top of mind”
 • Att skapa en hållbar inställning till ett modernt medarbetarskap

Förändring – en utmaning men en viktig del av alla organisationers framgång

 • Att utveckla en positiv inställning till förändring – genom att förstå hur du påverkas och vad du behöver för att anamma situationen
 • Att undvika att uppfattas som negativ när du har input eller invändningar
 • Att se hur du kan stödja andra runtomkring dig
 • Att förstå hur och vad som är lämpligt när det gäller att stödja chefen i sin roll som förändringsledare

Att samarbeta med andra – att vara ett föredöme

 • Alla sägar att de vill samarbeta men alla är inte så duktig på det
 • Hur bedömer du din förmåga att samarbeta?
 • Att utveckla din egen förmåga att samarbeta
 • Att hjälpa andra att samarbeta utan att uppfattas som någon som lägger sig i andras arbete
 • Att förstå vad som stressa dig och andra och hur du kan undvika detta för minskad stress och sjukskrivningar
 • Att vara en bra teammedlem

Hjälp chefen att sätta mål som tilltala dig och skapa en hållbar arbetsmiljö

 • Vad är ett bra mål?
 • Vad är ett bra mål för dig?
 • Hur kan du hjälpa chefen att sätta bra mål för dig?
 • Att du ska vara motiverade är inte bara chefens ansvar – Att identifiera vilket stöd du behöver och hur chefen bäst kan stödja dig?
 • Ta ansvar för din karriär och egenutveckling

Certifiering

Möjligheten till att delta på en certifieringsdag där du arbetar med flera praktikfall samt visar dina nyvunna kunskaper. Tillsammans med de övriga deltagarna görs ett test för att säkerställa att du har nått en lämplig nivå för Certifierat Modernt medarbetarskap och självledarskap. Certifieringen ökar din kredibilitet och anställningsbarhet.

Vill du ha mer information eller undrar om ”Modernt Medarbetarskap” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!