Dags att damma av 8-stegs-processen för effektiv förändringsarbete!

Många är vi nog som läst John P Kotters klassiker ”Leda förändring”. Har du inte gjort detta så är det en stark rekommendation för dig som står inför ett förändringsarbete.

Har du läst den? Kan du alla åtta steg utantill?

Om inte kommer här en kort sammanfattning av ”8-stegs-processen”.

”Att skapa ett angelägenhetsmedvetande” – Denna punkt beskriver Kotter som det största misstaget en organisation vanligen gör, nämligen att tillåta självbelåtenhet. I det första steget förklaras vikten av att ständigt undersöka marknaden och föra diskussioner om framtida potentiella kriser.

”Att skapa den vägledande koalitionen” – För att leda en förändring krävs en koalition för att göra det. Denna måste ha befogenheter att ta beslut som krävs för förändring. Egenskaper som måste prägla gruppen är inflytande, expertis, trovärdighet och ledarskap.

”Att utveckla en vision och en strategi” – En tydlig vision som kopplas till realistiska mål och som enkelt kan förklaras behövs. Dessutom krävs en strategi för hur visionen ska uppnås.

”Att förmedla förändringsvisionen” – Genom att använda många olika kommunikationsverktyg ska visionen förmedlas. Dessutom krävs att visionen upprepas och får ta plats. En detalj som understryks är vikten av att chefer och högre tjänstemän i alla lägen måste arbeta i enlighet med visionen.

”Att ge befogenheter för handlande på bred bas” – När visionen är framarbetad och förmedlad ska hinder som står i vägen för den elimineras. Ett hinder kan till exempel vara att personal- och informationssystemen eller att formella strukturer är dåligt utformade, det kan också vara brist på utbildning eller chefer som inte uppmuntrar rätt handlande.

”Att skapa kortsiktiga vinster” – När en stor förändring sker i ett företag är det viktigt att planera in kortsiktiga mål och se till att de genomförs. När målen uppfylls ges vinster och framgångar som skapar förtroende för omorganisationen, dessa kortsiktiga framgångar ska följas av belöningar för att ytterligare engagera samtliga inom företaget.

”Att befästa vad som uppnåtts och att producera fler förändringar” – När resultaten för projektet börjar visa sig är det viktigt att inte ta hem segern i förskott. Man ska vara noga med att förmedla de resultat man åstadkommit men samtidigt sträva efter att fortsätta att förändra, förnya och utveckla arbetsplatsen.

”Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen” – Ofta kan gamla företag ha en kultur som ärvts genom företaget under en mycket lång tid. Därför är det viktigt att den äldre kulturen ersätts med idéer som skapas av den nya visionen. Detta kan göras genom ett förbättrat ledarskap, en mer effektiv affärsledning och under tiden hela tiden koppla det nya arbetssättet till de resultat som man åstadkommer.